Trainingproducties  |  030 - 281 98 88  |  info@trainingproducties.nl

Visie

Zo heeft een trainingsprogramma nut

Waarde vergroting

Met onze trainingsprogramma’s ondersteunen wij de doelen en de strategie van de organisatie. Daarmee dragen we bij aan de ontwikkeling van de organisatie en/of het oplossen van bestaande problemen. Onze ervaring is dat de groei van mensen groei voor de organisatie oplevert. We trainen nooit zomaar omdat het zo fijn is. Dat ís het wel (er wordt bij ons veel verbaasd en gelachen) maar we zorgen ook voor een concrete, zichtbare oplevering aan de organisatie. Zo dragen we bij aan stevigheid van de organisatie en zien de deelnemers aan onze trainingsprogramma’s hun deelname als zinvol, ook op lange termijn.

Uitgangspunten opleidingskundige visie

Het begrip trainingsprogramma is breed. We zien het als een geheel van interventies die samen leiden tot een bijdrage aan ontwikkeling of het oplossen van een probleem. Trainingsprogramma’s spelen een zeer belangrijke rol in de veranderende organisatie. Binnen trainingsprogramma’s krijgen veranderingen draagvlak en worden inzicht en vaardigheden direct vertaald naar de dagelijkse praktijk. Dit zorgt voor betrokken, intrinsiek gemotiveerde medewerkers die in staat zijn de visie en missie van de organisatie rechtstreeks te vertalen in hun dagelijkse handelen. Zo wordt de verbeterde kwaliteit en uitstraling van de organisatie voelbaar voor de klant. Onder medewerkers ontstaat minder verloop, een grotere inzet en de wens om een wezenlijke bijdrage te leveren aan het geheel.
Ambitieuze organisaties maken continue professionaliseringsslagen en kwaliteitsslagen. Strategische keuzes die voortkomen uit een nieuwe visie worden direct vertaald naar alle lagen van de organisatie door ze een plek te geven in de trainingsprogramma’s.

Werkwijze

We werken projectmatig en in co-creatie. De beoogde trainer die het programma uitvoert is tevens contactpersoon en projectleider. De trainer zal in de fysieke ontmoeting met de opdrachtgever en/of de deelnemers het trainingsprogramma vormgeven. Hiervan wordt een projectdefinitie en een projectplan gemaakt met een doel, een werkwijze en een oplevering. Iedere trainer wordt vanuit ons kantoor ondersteund door de projectcoördinator. We hebben geen verkopers of accountmanagers in dienst. De trainer stelt de opdrachtgever in de basis de volgende vragen:
• Wat wil je ontwikkelen / oplossen?
• Hoe ziet dat eruit als het is ontwikkeld / opgelost?

Om tot een optimaal trainingsprogramma te komen en om zeker te zijn van een duurzame bijdrage van het programma aan de organisatie, vraagt de trainer door en stelt de hieronder uitgewerkte vragen. Die liggen in elkaars verlengde en vormen daarmee één geheel. In en door deze vragen krijgt onze opleidingskundige visie een plek.

Waar wil de organisatie naartoe?

We inventariseren in welke context de organisatie zich bevindt, aan welke veranderingen de organisatie onderhevig is en welke koerswijzigingen hebben plaatsgevonden. Wat is de huidige situatie (de oude situatie) en hoe zou de situatie moeten zijn? Denk aan de welbekende stip op de horizon of de speerpunten voor de komende jaren. Af en toe wordt te snel naar een training gegrepen bij dergelijke veranderingen. Voorzichtigheid is geboden. Wellicht zijn andere interventies nodig dan trainen, zoals een workshop of een event om de medewerkers ‘mee te krijgen’.

Wat is daarvoor ingericht?

Hoe is de organisatie ingericht om haar doelen te bereiken? Hoe lopen de hazen? Hoe is de werksituatie van de deelnemers en wat moet daarin veranderen om bij te dragen aan de organisatiedoelen? Naast training kunnen interventies ingezet worden als een pro-workshop (processen en procedures verbeteren/versimpelen), verandering in wijze van beoordelen of verschuivingen van taken en verantwoordelijkheden. Maar ook een psychometrisch instrument om te bepalen of iemand op de juiste plek zit.

Wat moeten de deelnemers kunnen?

Ofwel, welke vaardigheden dragen bij aan de uitvoering van de taken en verantwoordlijkheden van de deelnemer? Om het verschil in aanwezige vaardigheden en benodigde vaardigheden in kaart te brengen beschikken we over een 360 graden feedback ontwikkelingsinstrument. In het trainingsprogramma kan op verschillende manieren op vaardigheden getraind worden, zoals door ervarend leren in groepsverband of coaching on the job.

Aanpak

Onze trainingsprogramma’s kennen verschillende, mogelijke interventies. De vorm van iedere interventie wordt in het contact met de opdrachtgever bepaalt. Een aantal interventievormen komen vaak terug, deze staan hieronder kort uitgewerkt. Al onze interventies komen overeen dat ze praktisch, interactief, concreet en respectvol zijn. Onze trainers zorgen voor de nodige lucht en humor die nodig is om spelenderwijs te leren, met en van elkaar.

Transfertraining

Het meest bepalend voor een goede transfer is het contact met de leidinggevende gedurende en na afloop van het trainingsprogramma. In de transfertraining krijgen leidinggevenden van de deelnemers inzicht in het proces van transfer en leren we ze de vaardigheden om de transfer te begeleiden.

Workshop

In een workshop krijgen de deelnemers onder onze begeleiding inzicht in wat er moet gebeuren om de professionalisering tot stand te brengen. Een koerswijziging kan in een workshop bijvoorbeeld vertaald worden naar praktische veranderingen of consequenties voor het dagelijks handelen op de werkvloer. Om de huidige en gewenste situatie in kaart te brengen maken we gebruik van o.a. organisatieopstellingen en theaterwerkvormen.

Motiverende events (kick-off/kick-down)

Wij geven events vorm met als doel om een bepaald onderwerp te verkennen, elkaar beter te leren kennen, motivatie en energie te creëren bij de start van een trainingsprogramma of met elkaar een oplevering te vieren. Ook hierin werken we interactief en maken we gebruik van theaterwerkvormen.

Vaardigheidstraining

In een vaardigheidstraining ligt de nadruk op praktische oefening. De deelnemers zijn continu in actie met trainer en acteur. Deelnemers leren door te oefenen met de benodigde vaardigheden in een voor hun en met hun gesimuleerde, eigen praktijk. Er wordt slechts kort stilgestaan bij de theorie. Wij maken hiermee de verbinding tussen begrijpen en daadwerkelijk kunnen.

Intervisie, supervisie

In intervisie (zonder begeleider) en supervisie (met een begeleider) wordt gewerkt aan de hand van een door iedere deelnemer individueel ingebracht cases. Een goede manier om de transfer te bevorderen.

Evaluatie

We evalueren zowel mondeling als schriftelijk. Onze ervaring is dat digitale evaluaties concretere informatie geven over het nut en beleving van de training dan papieren evaluaties terplekke. We verbinden ons graag met de binnen de organisatie geldende manier van Learning Analytics, met als doel het begrijpen en optimaliseren van het leren en de omgeving waarin dit plaatsvindt. Daarnaast heeft ieder trainingsprogramma een oplevering naar de organisatie. Denk aan een nieuwe afdelingsmissie, SMART afspraken, een presentatie, een filmpje, een foto op de gang, input voor een transfergesprek met de leidinggevende, etc.

Borging

Wij zien de borging van het trainingsprogramma niet los van de programma’s, maar als een integraal onderdeel ervan. De borging naar de werkvloer wordt voornamelijk bepaald door de bedding die de leidinggevenden / hoger kader bij aanvang van het programma hebben gecreëerd. Pas als een deelnemer in het contact met zijn leiding begrijpt waarom hij een trainingstraject in gaat en wat er daarna van hem verwacht wordt, krijgt de deelnemer rust en het vertrouwen om de nodige stappen te maken. Vandaar dat we trainingsprogramma’s graag starten met een transfertraining voor leidinggevenden.

Onze klanten bevestigen onze waarde

Gesprekstechnieken

Uitgangspunt voor de training gesprekstechnieken zijn de competenties van het competentieprofiel voor managers: resultaatgericht, en ontwikkelingsgericht.

De training Feedback geven geeft uw organisatie kracht en openheid. Een open communicatie waarin feedback geven en ontvangen uw organisatie versterkt.

Copyright 2014 Trainingproducties  |  All Rights Reserved  |  Sitemap